Đăng nhập
x

Username 

Password 

Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Thông báo về việc giải quyết rút bớt học phần sinh viên đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
Print Friendly and PDFCập nhật: 10/09/2013
      UBND TỈNH TIỀN GIANG                                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Số: 155/TB-ĐHTG                                                                         Tiền Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2013
                            
  
THÔNG BÁO
V/v giải quyết rút bớt học phần sinh viên đã đăng ký
trong học kỳ 1 năm học 2013 - 2014
 
Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định về đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 731/QĐ-ĐHTG ngày 08/10/2012 của Trường Đại học Tiền Giang;
Căn cứ Khung kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014 ngày 26/7/2013 của Trường Đại học Tiền Giang;   
Căn cứ Quyết định 583/QĐ-ĐHTG ngày 04/9/2013 của Trường Đại học Tiền Giang về việc mở lớp học phần trình độ đại học, cao đẳng các khóa 10, 11, 12 học kỳ 1 năm học 2013 - 2014;
Hiệu trưởng đề nghị các Trưởng khoa thông báo đến Giảng viên cố vấn và sinh viên đại học, cao đẳng khóa 10, 11, 12 thực hiện việc rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 như sau:

1. Điều kiện giải quyết:
- Từ ngày 03/9/2013 – 13/9/2013 (tuần 1 và tuần 2), sinh viên được phép rút học phần và được hoàn học phí (nếu đã đóng) đối với các học phần đã rút.
- Từ 16/9/2013 – 25/10/2013 (từ tuần 3 đến tuần 8), sinh viên chỉ được phép rút học phần khi đã đóng học phí đối với các học phần đó theo quy định (không được hoàn lại học phí đã đóng).
- Sinh viên rút học phần sau ngày 25/10/2013 sẽ không được giải quyết. Nếu sinh viên tự ý bỏ học học phần nào phải nhận điểm 00 đối với học phần đó.

2. Hình thức rút học phần:
- Sinh viên liên hệ Giảng viên cố vấn để rút học phần đã đăng ký trong thời gian quy định như trên.
- Giảng viên cố vấn giải quyết cho sinh viên rút học phần đã đăng ký, tập hợp danh sách sinh viên theo từng học phần (theo mẫu) và xác nhận  gửi về văn phòng khoa trong thời gian quy định.
- Các khoa tập hợp danh sách gửi về Phòng Quản lý Đào tạo:
+ Đợt 1: ngày 17/9/2013.
+ Đợt 2: ngày 29/10/2013.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, vui lòng liên hệ với P. QLĐT  qua số ĐT: (073) 2 241 416 hoặc email: pqldt@tgu.edu.vn.
Đề nghị các Trưởng đơn vị có liên quan thông báo đến sinh viên, Giảng viên cố vấn thực hiện đúng thông báo này. Ngoài các mốc thời gian quy định trên, mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết./.
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                      
 KT. HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG    
- Các Khoa;                                                                                                                               (Đã ký)
- P.TV;                                                                                                                                   Võ Ngọc Hà
- Ban Biên tập Website;                                                                                                
- Lưu: VT, P.QLĐT.                                                                
 
TTTên fileLoạiSizeDownload
1MAU TONG HOP HUY HP.xlsapplication33K
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: