Đăng nhập
x

Username 

Password 

Thông báo chung
Tin tức thời sự CNTT
Thông báo hệ Đại học
Thông báo hệ Cao đẳng
Thông báo hệ Trung cấp
Thông tin Hội thảo - Hội nghị
Xem tin chi tiết
Về việc tổ chức học kỳ phụ trong học kỳ 1 năm học 2013 – 2014
Print Friendly and PDFCập nhật: 24/10/2013
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
                                                           Số:     /TB-ĐHTG                             Tiền Giang, ngày       tháng      năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tổ chức học kỳ phụ trong học kỳ 1 năm học 2013 – 2014
Nhằm tạo điều kiện cho 223 sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp sẽ hết thời gian đào tạo vào thời điểm kết thúc  học kỳ 1 năm học 2013 - 2014 (danh sách đã được thông báo ngày 16/10/2013) có đủ điều kiện tốt nghiệp, Hiệu trưởng đề nghị các Trưởng khoa thông báo đến Giảng viên cố vấn và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ phụ trong học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 như sau:
1.     Đối tượng:
-       223 sinh viên đại học, cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp sẽ hết thời gian đào tạo vào thời điểm kết thúc học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 (danh sách đã được thông báo ngày 16/10/2013).
-       Các trường hợp đặc biệt (có văn bản đề nghị từ các khoa) do Hiệu trưởng quyết định.
2.     Tổ chức thực hiện:
-       Các khoa tổ chức  cho sinh viên, học sinh thuộc đối tượng nêu trên đăng ký học phần và gửi kết quả về Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) chậm nhất ngày 25/10/2013.
-       P.QLĐT tổng hợp danh sách theo học phần và gửi Phòng Tài vụ (P.TV) trước ngày 29/10/2013.
-       Các khoa quản lý học phần chịu trách nhiệm phân công giảng viên và phối hợp P.QLĐT lập thời khóa biểu giảng dạy các lớp học phần này từ 29/10/2013 đến hết ngày 08/11/2013.
-       P.TV lập phương án kinh phí đào tạo đối với các lớp học phần này trình Ban Giám hiệu trước ngày 31/10/2013 và tổ chức thu học phí đến hết ngày 13/11/2013.
Lưu ý: Tất cả các lớp học phần đều được tổ chức giảng dạy 50% số tiết và trong quá trình giảng dạy, giảng viên tổ chức kiểm tra để lấy điểm quá trình mới cho sinh viên, học sinh.
-       Các khoa thông báo sinh viên, học sinh đóng học phí đến hết ngày 13/11/2013.
-       Kết thúc thời gian thu học phí, P.TV gửi danh sách về P.QLĐT để P.QLĐT trình Ban Giám hiệu quyết định lớp học phần sẽ được tổ chức giảng dạy trong học kỳ phụ.
-       Thời gian giảng dạy: Các buổi tối và thứ 7, chủ nhật trong tuần từ 18/11/2013 – 12/01/2014 (8 tuần).
-       Thời gian thi: Từ  20/01/2014 – 26/01/2014.
Yêu cầu các đơn vị có liên quan và sinh viên, học sinh thực hiện đúng các nội dung trên theo các mốc thời gian của thông báo. Sau các mốc thời gian trên, mọi vấn đề sẽ không được giải quyết ./.
 
Nơi nhận:                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG                            
- Các Khoa, P.TV;                                                                                           (Đã ký)
- TT.KT&ĐBCLGD;
- Ban biên tập Website;
- Lưu: VT, P.QLĐT.                                                                                      Võ Ngọc Hà
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: