Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Ban chủ nhiệm khoa
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ths. Trần Thế Hiệp Phó trưởng Khoa
2 TS. Dương Văn Hiếu Trưởng Khoa