Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Bộ môn Hệ thống thông tin
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ths. Huỳnh Kim Quýt Giảng viên
2 Ths. Lý Thiên Trang Trưởng Bộ môn HTTT
3 Ths. Trần Huy Long Giảng viên
4 Ths. Nguyễn Minh Khánh Giảng viên
5 Ths. Trần Thị Diễm Trang Giảng viên
6 Ths. Nguyễn Thị Thu Nguyệt Giảng viên
7 Ths. Nguyễn Văn Thuận Giảng viên
8 Ths. Nguyễn Thị Phương Linh Giảng viên