Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ths. Nguyễn Minh Khoa Giảng viên
2 Ths. Trần Thị Ngà Giảng viên
3 Ths. Đoàn Chí Trung Giảng viên
4 Ths. Nguyễn Văn Nối Giảng viên
5 Ths. Huỳnh Thị Nhật Hằng Giảng viên
6 TS. Ngô Tấn Vũ Khanh Giảng viên
7 Ths. Nguyễn Hữu Thanh Giảng viên