Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Tổ văn phòng
STT Họ và tên Chức vụ
1 ThS. Nguyễn Thị Thùy Mỵ Tổ trưởng NV Văn phòng
2 CH. Nguyễn Huỳnh Thúy Nga Chuyên viên Trợ lý Hành chánh
3 CH. Phạm Ngọc Giàu Chuyên viên Trợ lý HSSV
4 KS. Lê Tấn Phước Chuyên viên Trợ lý học vụ