Đăng nhập
x

Username 

Password 

Ban chủ nhiệm khoa
Bộ môn Hệ thống thông tin
Bộ môn Kỹ thuật phần mềm
Tổ văn phòng
Tổ quản lý phòng máy
Tổ quản lý phòng máy
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ths. Lê Anh Khoa Tổ trưởng NV Quản lý phòng máy
2 CN. Nguyễn Khắc Chinh Chuyên viên QLPM
3 Ths.Tống Lê Thanh Hải Chuyên viên QLPM
4 Ths. Trần Thị Diễm Trang Chuyên viên QLPM
5 CN. Nhan Hồng Hà Chuyên viên QLPM
6 CH. Ngô Thị Loan Chuyên viên QLPM
7 CH. Nguyễn Thị Mộng Thu Chuyên viên QLPM